powered by Agones.gr - opap
forum manteio

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Ξεκινά από την Ήπειρο το πρόγραμμα μαθητείας του Υπουργείου ΕργασίαςΠραγματοποιήθηκε σήμερα 20 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα συνάντηση όλων των ϕορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώρο από την Περιϕέρεια Ηπείρου, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας και της Περιϕέρειας Ηπείρου.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Περιϕερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, ο βουλευτής Μιχάλης Κασσής, οι Δήμαρχοι Ιωαννίνων Θ. Μπέγκας, Ζίτσας Μ. Πλιάκος, οι Θεματικοί Αντιπεριϕερειάρχες Οδ. Πότσης, Ι. Καραμπίνας, Κ. Σιαράβας, ο Γενικός Διευθυντής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ι. Νικόπουλος, Περιϕερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι και εκπρόσωποι κοινωνικών ϕορέων, ιδρυμάτων, πολυτέκνων.
Ο Υϕυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας Β. Κεγκέρογλου παρουσίασε: α) Τις βασικές αρχές της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ϕτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και β) ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους» που υπεβλήθη στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD).
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014/11-4-2014 στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στα Κράτη-Μέλη της Ευρώπης, συμβάλλοντας στη μείωση της ϕτώχειας, και εν τέλει στην εξάλειψη των χειρότερων μορϕών ϕτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΤΕΒΑ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης της ϕτώχειας και της κοινωνικής συνοχής με χρηματοδότηση 330,0 εκ ευρώ για την περίοδο 2015-2020.
Οι Εθνικοί Στόχοι για την αντιμετώπιση της ϕτώχειας και την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο του ΕΠΜ, διαρθρώνονται σε τρεις συνιστώσες:
· στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη ϕτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020.

· στην αντιμετώπιση της παιδικής ϕτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη ϕτώχεια κατά 100.000 έως το 2020,
· στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασϕάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η Κοινωνική ϕροντίδα, ή ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση.
Η στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. στην αντιμετώπιση της ακραίας ϕτώχειας
· Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
(Οικονομική ενίσχυση, Υπηρεσίες, εργασιακή ένταξη
· ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (FEAD)
(παροχή βασικών αγαθών, τρόϕιμα, κ.λ.π)
· Ειδικές / Στοχευμένες Δράσεις (στήριξη αστέγων, κ.λπ.)
2. στην κοινωνική συνοχή, με στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται στο ϕάσμα της ϕτώχειας
· Στήριξη οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση ϕτώχειας ή/και κίνδυνο ϕτώχειας (1/3 του πληθυσμού της Χώρας)
· Δίκτυο δομών κοινωνικής ϕροντίδας (βρεϕικοί παιδικοί σταθμοί , ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)
3. στην εϕαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων( Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π)
Η χρηματοδότηση της Εθνικής Στρατηγικής θα γίνει με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων εσωτερικών πόρων .
Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους Απόρους» (ΕΠ-Ι) 2014-2020 της Ελλάδας, συμπληρώνει και στηρίζει αυτές τις στρατηγικές, ως εξής:
1. Παροχή Υλικής Βοήθειας:
· Τρόϕιμα (περιλαμβανομένων ϕρέσκων τροϕίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεϕικών τροϕών)
· Παιδικά-Σχολικά Είδη -Είδη καθαρισμού - προσωπικής υγιεινής & ρουχισμός
2. με Συνοδευτικές Δράσεις
· Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακής οικονομική διαχείριση, ισορροπημένη διατροϕή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ)
· Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε συστήματα υγείας και κοινωνικής ασϕάλισης κ.λπ.).
3. με Τεχνική Υποστήριξη
Το Πρόγραμμα συνδυάζεται :
· με τους πυλώνες της Στρατηγικής του Υπουργείου Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την διαμόρϕωση ενός ενιαίου πλαισίου κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, στα νοικοκυριά που πράγματι χρήζουν βοήθειας, υλικής και μη,
· με τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ως Ωϕελούμενοι των Δράσεων είναι οι άνθρωποι που βιώνουν το ϕάσμα της ακραίας ϕτώχειας όπως και οι εντασσόμενοι στο «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», με έμϕαση (ανά κατηγορία υλικής συνδρομής), σε οικογένειες με παιδιά και, ιδίως σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες και σε αστέγους.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία Δημοσίου – Αυτοδιοίκησης- Εκκλησίας- Κοινωνίας των πολιτών.
Η Κοινωνική Σύμπραξη σε επίπεδο Περιϕερειακής Ενότητας(Νομού) θα αποτελέσει το βασικό κύτταρο του προγράμματος και των δράσεων αντιμετώπισης της ακραίας ϕτώχειας.
Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα συγκροτηθούν αποκλειστικά μέσω περιϕερειακών και τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όλων των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων όπως:
· οι Δήμοι, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωϕελείς επιχειρήσεις των Δήμων, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιϕερειών (σε επίπεδο Π.Ε.).
· η Εκκλησία, οι Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους κ.λ.π.
· τα ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ϕροντίδας
· τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
· πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του ν.2251/94
· οι ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ,
· άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.
Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε τοπική κλίμακα και θα στοχεύει σε «ζύμωση» των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων για την συγκρότηση της πλέον αντιπροσωπευτικής «Κοινωνικής Σύμπραξης» με χωρική εμβέλεια την Περιϕερειακή Ενότητα.
Η διαβούλευση θα έχει μέγιστη διάρκεια δύο μήνες, θα διαρθρωθεί δε σε τρία στάδια:
· Στάδιο 1 : Παρουσίαση του Προγράμματος σε ϕορείς Εθνικού επιπέδου
· (6 Νοεμβρίου).
· Στάδιο2: Διαβούλευση επί του Προγράμματος μέσω διαδικτύου –Περιϕερειακές συναντήσεις - Τοπική δικτύωση-Προετοιμασία της συγκρότησης της «Κοινωνικής Σύμπραξης»
· Στάδιο 3 : Συγκρότηση και Υπογραϕή Πρωτοκόλλου της Κοινωνικής Σύμπραξης.
Ο Υϕυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασϕάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου, αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:
«Εξασϕαλίσαμε 330 εκατ. για τα επόμενα έξι χρόνια για να στηρίξουμε τους πλέον αδύναμους με παροχή των βασικών αγαθών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας των πολιτών. Η Κοινωνική Σύμπραξη η θεσμική έκϕραση της συνευθύνης και της συνέργειας όλων, είναι προϋπόθεση για το βέλτιστο αποτέλεσμα, με απόλυτη διαϕάνεια.
Σήμερα παρουσιάσαμε εδώ στα Ιωάννινα το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα» που υποβάλαμε για παροχής βοήθειας επισιτιστικής και υλικής στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Απόρους(FEAD) , το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και βεβαίως με το Περιϕερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε κάθε περιϕέρεια .
Ήδη έχουν αποκεντρωθεί στις περιϕέρειες 800 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε Περιϕερειακό Πρόγραμμα.
Όλα αυτά είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ϕτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που εκπονήσαμε και βάση του οποίου προχωρούμε με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία ϕτώχεια, όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο ϕάσμα της σχετικής ϕτώχειας ».

Ο Περιϕερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, καλωσόρισε τον Υϕυπουργό Βασίλη Κεγκέρογλου, τον ευχαρίστησε για την παρουσία του στην Ήπειρο και την παρουσίαση του προγράμματος δηλώνοντας ότι η Περιϕέρεια θα είναι αρωγός στην υλοποίησή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: