powered by Agones.gr - opap
forum manteio

Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Μαντείο Δωδώνης:Πρόγραμμα λειτουργίας Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου

 


Μεγάλη Εβδομάδα στο χωριό Μαντείο Δωδώνης.

Λειτουργία Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου.

Μεγάλη Παρασκευή 30/4/2021

Μεγάλο Σάββατο 1/5/2021

Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

Δήμος Δωδώνης: Διανομή τροφίμων σε άπορους δημότες

 


O Δήμος Δωδώνης υλοποίησε με επιτυχία δράση που αφορά στη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε συνολικά διακόσιες (200) οικογένειες και μονοπρόσωπα νοικοκυριά που ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και οι οποίες διαβιούν μόνιμα στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δωδώνης. Τη δράση έφεραν σε πέρας οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Δωδώνης (Κέντρο Κοινότητας και Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»).

Ο Δήμος Δωδώνης εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν για την επιτυχία στην υλοποίηση της δράσης. Ειδικότερα ευχαριστεί για τη σημαντική βοήθεια τον Α.Π.Σ.Ι. «ΠΙΝΔΟΣ» για την προσφορά πτηνοτροφικών προϊόντων, την Εταιρεία «Rainbow Water» για την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, την Ιερά Μονή Παναγίας Ντουραχάνης καθώς και τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου, για την υποστήριξή τους με «Δέματα Αγάπης», τα οποία περιείχαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Τα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια Έρευνας, Αναλύσεων και Ποιοτικού Ελέγχου, Εργαστήριο Ιωαννίνων «Biolab», προσέφεραν επίσης τρόφιμα.

Να σημειωθεί τέλος, πως για την παράδοση των τροφίμων τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας έναντι του Covid-19.

Η δημοτική αρχή και το προσωπικό του Δήμου Δωδώνης εύχονται σε όλους Καλή Ανάσταση, εκφράζοντας την ελπίδα πως με τέτοιες ενέργειες προσφοράς και με ζωντανές τις αξίες της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης, το ξεπέρασμα της κρίσης και η αποκατάσταση των συνεπειών της θα έλθουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Διανομή ΤΕΒΑ στο Δήμο Δωδώνης

 


Ο Δήμος Δωδώνης, ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» (πρώην ΚΕΑ) οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, ότι από 20 Απριλίου 2021 και κατά τις ώρες 09:30 – 14.00 πραγματοποιείται διανομή προϊόντων κρεοπωλείου στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD).

Οι δικαιούχοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα προϊόντα από τα δύο σημεία διανομής που έχουν καθοριστεί και συγκεκριμένα, στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Δωδώνης (Αγία Κυριακή) και στο πρώην Δημαρχείο Δερβιζιάνων.

Για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και μεταξύ των ωφελούμενων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Συνιστάται στους δικαιούχους να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Για την αποφυγή συνωστισμού θα πρέπει να προσέρχεται στο σημείο διανομής μόνο ένα άτομο ανά αίτηση (ο ίδιος ο δικαιούχος). Σε κάθε περίπτωση είναι σκόπιμο να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια όλων, συστήνεται η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και η υγιεινή των χεριών.

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:

α) Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους.

β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο άτομο που θα φέρει εξουσιοδότηση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86.

Ιωάννινα 18/04/2021

 


Ιωάννινα 18/4/2021

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Δήμος Δωδώνης: Ορισμός αντιδημάρχων

 


 Ορισμός αντιδημάρχων στο Δήμο Δωδώνης.
Ιωάννινα 14/04/2021


 Ιωάννινα 14/04/2021

Kαπέσοβο Ζαγορίου Ιωαννίνων

 


Kαπέσοβο Ζαγορίου Ιωαννίνων

Ιωάννινα

 


Ιωάννινα 

Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Προλήψεις στο αρχαίο θέατρο Δωδώνης:4 φυλακών, 1 Νυχτοφύλακας, 1 Καθαριότητας


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/.Α΄/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/02-12-2016) και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ17/τ.Α΄/7-2-2019). 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/τ.Α΄/ 23- 02-2012) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018). 6. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 7. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020). 8. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/ση: Πλ. 25ης Μαρτίου 6-45221 Ιωάννινα Πληροφορίες: Α. Κάλιοση – Ν. Κυραμάριος Τηλ.: 26510 01051 - 53 Ηλ.Ταχυδρομείο: efaioa@culture.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08.03.2021 Αριθμ. Πρωτ.: 93884 ΥΠΠΟΑ 08/03/2021 Α. Π.: 93884 Σελίδα 2 από 13 9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ 128/ Α/30-6-2020, Ημερομηνία Κυκλοφορίας στις 1/7/2020 και επανακυκλοφορίας στις 2/7/2020)«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» 10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 11. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού». 12. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ7/τ.Α΄/22-01-2018) «Νέος Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-07-2019) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/36439/3687/3621/1186/24-01- 2020 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Ελλείποντος Προϊσταμένου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων». 15. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 (ΦΕΚ 912/ τ.Β΄/ 17-03-2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./6/23191π.έ./19-02-2021, σχετ. 420, 23313 π.έ., 23838 π.έ. 

Παρασκευή 9 Απριλίου 2021

Ο δρόμος προς Τζουμέρκα στις στροφές Αράχθου

 


Στον δρόμο προς Τζουμέρκα στις στροφές Αράχθου που έγινε το τραγικό δυστύχημα με το λεωφορείο ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, το έτος 1958.

Όρος Περιστέρι (φώτο από χωριό Μαντείο Δωδώνης) 8/04/2021


Όρος Περιστέρι (φώτο από χωριό Μαντείο Δωδώνης) 8/04/2021 

Χιονάκι στο Όρος Τόμαρος (Ολύτσικα) πάνω από χωριό Μαντείο Δωδώνης... 8/04/2021

 


Χιονάκι στο Όρος Τόμαρος (Ολύτσικα) πάνω από χωριό Μαντείο Δωδώνης... 8/04/2021