powered by Agones.gr - opap
forum manteio

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ: Ανακοίνωση αποφάσεων της 36ης/18-11-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 18-11-2014, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 06-11-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 36/18-11-2014
Αρ. Απόφασης/Θέμα
1516. Απόφαση επί της από 16-09-2014, ένστασης της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (Δ.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.Δ. του Δήμου Σελλών» κατά της αριθμ. 91392/9544/2-9-2014 πράξεως της Δ.Τ.Ε./Π.Η., με την οποία η ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτη.
1517. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Αθανάσιου Μηλιώνη, Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-04-2015.
1518. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Χρυσοβίτσας – οροπέδιο Πολιτσών», αναδόχου Χρήστου Βασιλειάδη, μέχρι την 31-03-2015.
1519. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της 3ης Επαρχιακής οδού Περιφέρειας Ηπείρου από γέφυρα Τσιμόβου έως Μιχαλίτσι», αναδόχου εταιρείας «Γεώργιος Ζιώγος & ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-06-2015.

1520. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων επαρχιακής οδού Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
1521. Έγκριση του Πρακτικού V/10-11-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός πλατφόρμας WEB-GIS στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», προϋπολογισμού € 137.000,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
1522. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής) και επείγουσας (ταχυμεταφορές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου από 01-01 έως 31-12-2015, προϋπολογισμού 35.000,00 € και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
1523. Έγκριση του Πρακτικού 1/11-11-2014 της Επιτροπής Διενέργειας της 3ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2014-2015 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
1524. Έγκριση μετακίνησης του κ. Οδυσσέα Πότση, Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου και Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων, Α) στη Θεσσαλονίκη, στις 15-11-2014, για την παραλαβή υλικού για διανομή σε απόρους που συγκεντρώθηκε από τα μέλη του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Ηπείρου, μέσω της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης και Β) στην Αθήνα στις 24 και 25-11-2014 για τη συμμετοχή του στο συνέδριο με θέμα: «Κοινωνική προστασία – πρόνοια και άτομα με αναπηρία: υπό το πρίσμα της διεθνούς σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε περίοδο οικονομικής κρίσης», που διοργανώνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1525. Έγκριση μετακίνησης της ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Ελένης Βήρου, στο Μέτσοβο, στις 14 και στις 15-11-2014, προκειμένου να συνοδεύσει και να ξεναγήσει ομάδα Ιταλών δημοσιογράφων που επισκέπτονται την περιοχή και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1526. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ, από 24 έως 26-11-2014, με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1527. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Στέργιου Κοκκώνη, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως και 21-11-2014 για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο σε θέματα τεχνικού ελέγχου οχημάτων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1528. Έγκριση μετακίνησης της, υπαλλήλου του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτας Μίχου στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 23-11-2014 για τη συμμετοχή της στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Κοινωνικής Ιατρικής και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1529. Έγκριση δαπάνης για την δέσμευση διαδικτυακού ονόματος του Ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου.
1530. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1531. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων στο Β΄ Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Καρδαμίτσια, για την στέγαση του Παραρτήματος Ιωαννίνων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.).
1532. Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης με την αριθμ. 29/1286/22-09-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατανομής πίστωσης για τη συντήρηση – επισκευή κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2005ΕΠ03000013.
1533. Έγκριση εκτέλεσης έργου σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Σύνταξη μελετών (πλην τεχνικών)» του προγράμματος «ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014» και ανάθεσης αυτού, με τίτλο «Τεχνική βοήθεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου επιχειρησιακού σχεδίου, στο πλαίσιο του προγράμματος 'ELENA'».
1534. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση σε μία (1) εφημερίδα, συνοπτικού πίνακα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2015.
1535. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
1536. Απόφαση επί των από 01-10-2014 ενστάσεων συμπραττόντων γραφείων μελετών Α) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ, ΚΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΙΖΑ, ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και Β) ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α. ΣΙΝΤΟΣΗ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ κατά του Πρακτικού ΙΙ/23-09-2014 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 230.861,58 με ΦΠΑ.
1537. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-11-2014 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - αποκατάσταση δρόμων προς ιχθυοτροφεία Τσουκαλιό και Λογαρού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
1538. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών καταγραφής προβλημάτων δομικών υλικών (λίθων, κονιαμάτων) και διακόσμου Οθωμανικού Τεμένους Ιμαρέτ Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης € 14.000,00 με ΦΠΑ.
1539. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών «Σύνταξη γεωλογικής μελέτης διαμόρφωσης του πρανούς στη θέση «Φτέρη» της υπ' αριθ. 18 επαρχιακής οδού» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού δαπάνης € 3.000,00 με ΦΠΑ.
1540. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-10-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτους 2014-2015 ήτοι από 06-11-2014 και για εβδομήντα δύο (72) ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, συνολικού προϋπολογισμού 40.718,24 € με Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1541. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1542. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1543. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή διατροφικού επιδόματος της Π.Ε. Άρτας για τα δίμηνα Ε΄ & ΣΤ΄ έτους 2014.
1544. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων, την 21-11-2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
1545. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, την 23-11-2014, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
1546. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, Χρήστου Μανίκα, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο που αφορά στην επιμόρφωση και πιστοποίηση των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως και 21-11-2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1547. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, Ιατρού Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 20 έως 22-11-2014, για τη συμμετοχή στη Συνάντηση Εργασίας «Ταξιδιωτικής Ιατρικής» με θέμα «Αναδυόμενα Λοιμώδη Νοσήματα & Παγκόσμια Υγεία» του Υπουργείου Υγείας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1548. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, Δημητρίου Καριώρη στα Ιωάννινα, από 24.11.2014 έως 5.12.2014, για τη συμμετοχή στο σεμινάριο «Autocad – Σχεδίαση σε δυο διαστάσεις» που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1549. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας -φορτωτής - φορτηγό - χορτοκοπτικό κλπ), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, καθαρισμός δρόμων, κοπή βλάστησης κλπ), και για τον καθαρισμό των παρακείμενων στο οδικό δίκτυο τάφρων και χειμάρρων από προσχώσεις και φερτά υλικά, από 3/9/2014, που προκλήθηκαν από έντονα φαινόμενα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3438/15/10/2014 (ΑΔΑ:73Ρ07Λ9-96Κ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
1550. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας -φορτωτής - φορτηγό - χορτοκοπτικό κλπ), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, καθαρισμός δρόμων, κοπή βλάστησης κλπ), και για τον καθαρισμό των παρακείμενων στο οδικό δίκτυο τάφρων και χειμάρρων από προσχώσεις και φερτά υλικά, από 6/10/2014, που προκλήθηκαν από έντονα φαινόμενα που βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3896/15/10/2014 (ΑΔΑ:ΒΖΚ07Λ9-87Ψ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
1551. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-11-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επένδυση πρανών ορύγματος πρωτεύουσας επαρχιακής οδού Κόμβος Βασιλικού - Μαζαρακιά - Κόμβος Καρτερίου με αγκυρούμενο συρματόπλεγμα (Α' φάση)», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ.
1552. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
1553. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 117907/4092/06-11-2014 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί επικαιροποίησης και παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο "TEMPTING STREETS"».
1554. Έγκριση διενέργειας της 3ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
1555. Τροποποίηση της αριθμ. 34/1457/29-10-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την προμήθεια χειμερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την χειμερινή περίοδο 2014-2015.
1556. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
1557. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κίτσιου Ιωάννη, Μπέσιου Δημήτριου και Σπυρόπουλου Ηλία, στο Δήμο Πάργας την 13-11-2014, προκειμένου να συμμετάσχουν σε τεχνική και εκπαιδευτική συνάντηση του έργου «INNOVOIL Implementation of an innovative protocol for the valorization of extra virgin olive oil» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1558. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τσώτου Μαρκέλλας, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 22-11-2014 για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Εκπαίδευση χρηστών στην ηλεκτρονική μάθηση» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1559. Έγκριση δαπάνης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΚΑΛΑΜΑ της Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
1560. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση –αποχιονισμός –αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», προϋπολογισμού € 77.300,00 με ΦΠΑ.
1561. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης αξίας ασφάλτου) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – διαγραμμίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη ΕΔΕ.
1562. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας στον οικισμό Τύριας Δήμου Ζηρού», αναδόχου Θωμά Χριστιά ΕΔΕ, μέχρι την 14-02-2015.
1563. Έγκριση του Πρακτικού Ι/10-11-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2014-2015 συνολικού προϋπολογισμού 52.804,14 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
1564. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1565. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1566. Έγκριση δαπάνης για τον βιολογικό καθαρισμό των επιβατηγών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1567. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
1568. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών της Περιφέρειας Ηπείρου για τη σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση οδού Σκλίβανη – Πηγάδια» προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
1569. Ε.Η.Δ. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Θεριακησίου», αναδόχου Βασιλείου Τζοβάρα, μέχρι την 30-12-2014.
1570. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
1571. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
1572. Ε.Η.Δ. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα με την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
1573. Ε.Η.Δ. Έγκριση της δαπάνης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: "Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα - Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (Τμήμα: Ροδαυγή - Σουμέσι, Α κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)"», αναδόχου εταιρείας «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», βάσει του από 20-05-2014 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών.
1574. Ε.Η.Δ. Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-10-2014 της Επιτροπής Διεξαγωγής της 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών.
1575. Ε.Η.Δ. Έγκριση δαπάνης για παράθεση εκ μέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, γεύματος σε Ιταλούς πράκτορες και δημοσιογράφους, στα πλαίσια διοργάνωσης Fam Trip στην Ήπειρο από το γραφείο ΕΟΤ Ιταλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου.
1576. Ε.Η.Δ. Έγκριση τροποποίησης της κατανομής πίστωσης για την Ανακαίνιση και συντήρηση Β' Διοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2006ΕΠ03000006.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: