powered by Agones.gr - opap
forum manteio

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Εισήγηση της κας Τατιάνας Καλογιάννη, στην Επιτροπή Διαβούλευσης σχετικά με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου


Εισήγηση της κας Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, υπεύθυνης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, στην Επιτροπή Διαβούλευση σχετικά με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.
Κυρίες και Κύριοι,
Το, εν ισχύ, Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 25301/25-6-2003 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1451/6-3-203 τεύχος Β) και είναι βέβαιο ότι έχρηζε άμεσης αναθεώρησης, καθότι:
-  Δεν είχε συνταχθεί, αν και έπρεπε, καμία έκθεση αξιολόγησης,
-  Είχε, ήδη, εκπονηθεί και θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ο Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΦΕΚ Α 128/3-7-2008) και τα τέσσερα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τις ΑΠΕ (ΦΕΚ Β 2464/3-12-2008), τη Βιομηχανία (ΦΕΚ ΑΑΠ 151/13-4-2009), τον Τουρισμό (ΦΕΚ Β 1138/11-2009) και τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ Β2505/04-11-2011), με τις κατευθύνσεις των οποίων όφειλε να συμμορφωθεί το Περιφερειακό Πλαίσιο, με σχέση ειδικού προς γενικό,
-  Δεν περιλαμβάνονταν οι στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),
- Με το πρόγραμμα Καλλικράτης (ν. 3852/2010) άλλαξε ριζικά η αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
- Τέλος, με το άρθρο 268 παρ. 1 ν. 3852/2010 κάθε Περιφέρεια οφείλει να καταρτίσει στο πρώτο εννεάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τριετούς διάρκειας.


Με το, αρ. πρωτ. 345/1/07-01-2011, έγγραφό μας προς την, τότε, υπουργό ΠΕΚΑ είχαμε ζητήσει να κινηθεί -με την πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής (σύμφωνα με την παρ. 3.α., άρθρο 8, Ν.2742/1999)- άμεσα η διαδικασία για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι αν προκηρυσσόταν η μελέτη για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Περιφέρειας Ηπείρου από το ΥΠΕΚΑ, λόγω διαφόρων δυσκολιών, (χρονοβόρες διαδικασίες ανάθεσης μελετών, μη επαρκής γνώση των τοπικών θεμάτων από την Κεντρική Διοίκηση και λοιπών προβλημάτων κ.α.), η διαδικασία θα αποτελματώνονταν και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η πρώτη Περιφερειακή Περίοδος (2012-2014) θα έληγε χωρίς να έχει αναθεωρηθεί το Περιφερειακό Πλαίσιο Περιφέρειας Ηπείρου με άμεσο και προφανές αποτέλεσμα την αδυναμία τεκμηρίωσης του πρώτου τριετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου (άρθρο 268 παρ. 1 ν. 3852/2010).
Και ακριβώς αυτό έγινε.
Η Κεντρική Διοίκηση του Κράτους επέλεξε να αναθέσει με τη δική του μεθοδολογία και πρακτική την εκπόνηση των Σχεδίων αυτών και να επιβλέψει αντίστοιχα. Και σήμερα, διαβουλευόμαστε  το Περιφερειακό Πλαίσιο της Περιφέρειας μας, ενώ έχουν, ήδη, εγκριθεί -από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας- και βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης τόσο το 1ο τριετές όσο και το 2ο πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου (ΠΕΠ) 2014-2020.
Είναι μία ακόμη απόδειξη της απαξίωσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης, της ακύρωσης κάθε έργου της και σχεδιασμού της και της ταπείνωσης των προοπτικών της στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της.
Όσον αφορά τις προτάσεις αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου, όπως αυτές περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι έχει πολλά κενά, λάθη και παραλείψεις. Δεν υπάρχει σαφής επιχειρησιακός χαρακτήρας. Προτείνεται, λοιπόν, η επαναδιατύπωση αρκετών σημείων της μελέτης, η διόρθωση, αλλά και η προσθήκη σημείων που κρίνονται ιδιαιτέρως σημαντικά για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας.
Συνοπτικά:
• παρότι η μελέτη έχει ημερομηνία Ιούνιο 2015, δεν λαμβάνει υπ’ όψη τον νέο νόμο 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη». Προκαλείται σύγχυση με τις πολλαπλές αναφορές στο κείμενο για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, ενώ θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί διακριτό άρθρο με τις στρατηγικές κατευθύνσεις αυτού για τη χωρική ενότητα Αστική περιοχή Ιωαννίνων.
• Το περιεχόμενο του άρθρου 7, που αφορά τις Χωρικές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, δημιουργεί σύγχυση με την αποτύπωση πληθώρας  ζωνών και περιοχών, χωρίς να δίνει σαφή εικόνα, χαρακτήρα και κατεύθυνση στις ευρύτερες χωρικές ενότητες και πρέπει να επαναδιατυπωθεί και να επανεξεταστούν οι προτεινόμενες ενότητες.
• Στο άρθρο 8 να προταθεί η χωροθέτηση του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας στη θέση Γκρίκα του Δήμου Σουλίου –εντός του ΒΙΟ.ΠΑ.Θεσπρωτίας- σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιωσιμότητας που εκπόνησε ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) ΑΕ.
• Στο άρθρο 9 πρέπει να δίνεται ως γενική κατεύθυνση η σύνδεση της Περιφέρεια Ηπείρου με οποιονδήποτε αγωγό φυσικού αερίου και με οποιαδήποτε τεχνολογία, δεδομένου ότι η Περιφέρεια προωθεί την εφαρμογή της τεχνολογίας συστήματος αποκεντρωμένης χρήσης CNG – LNG.
• Στο ίδιο άρθρο, δεν γίνεται καμία αναφορά στην εφαρμογή των μέτρων του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου καθώς και στην εγκατάσταση Ηλεκτρικού Τραμ, σαν βιώσιμο μέσο μεταφοράς στα Ιωάννινα.
• Στο άρθρο 10 πρέπει να προστεθεί διακριτή παράγραφος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων, με γενική κατεύθυνση την εφαρμογή των χωροταξικών κατευθύνσεων της εθνικής πολιτικής για την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών.
• Το άρθρο 14, με το οποίο καθορίζονται οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα του ΠΠΧΣΑΑ, θεωρούμε ότι πρέπει να τύχει μεγαλύτερης εξειδίκευσης και ανάλυσης. Πρέπει να αποτελέσει ένα κατευθυντήριο πλαίσιο προς τους Δήμους της Περιφέρειάς μας για τη χωρική οργάνωσή τους, τα αναγκαία έργα υποδομών, την εκπόνηση μελετών και την υιοθέτηση μέτρων για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
•  Δεν γίνεται αναφορά στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ, ήδη, στο ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 γίνεται αναφορά τόσο στο σχέδιο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Ιωαννιτών» καθώς και στην «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου»
• Τέλος όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης (άρθρο 15) θεωρούμε ότι είναι πλήρως αποκομμένο από τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και από τις περιοχές χωροθέτησης των έργων, μέτρων, κλπ. Επίσης θα πρέπει να γίνει πιο αναλυτικό και να περιλαμβάνει τους Φορείς Συντονισμού / Υλοποίησης, το εκτιμώμενο κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης και από αλλά χρηματοδοτικά προγράμματα πέραν του ΠΕΠ Ηπείρου.


ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: